A kiscsibe meg az öreg macska

A kiscsibe meg az öreg macska

Mikor van húsvét:Azt mondta a kiscsibe az édesanyjának:

– Anyám, süss nekem egy kalácsot! Beleegyezett tyúkanyó, csak arra kérte a lányát, hozna neki tűzre való forgácsot, amit az emberek eldobnak.

Elment a hát a kiscsibe a szomszéd konyhájába, de alig kezdte fölcsipegetni a forgácsot, meglepte egy öreg macska, s ráförmedt, hogy megeszi:

– Szépen kérlek, engedj utamra – könyörgött a kiscsibe.

– Neked adom a fele kalácsomat.

– Jól van – szólt az öreg macska.

– Eredj, hozd a kalácsot! Hazavitte a kiscsibe a forgácsot, és elmesélte az anyjának, hogy mi történt vele.

– Sose búsulj, kislányom – vigasztalta tyúkanyó.

– Akkora nagy kalácsot sütök neked, hogy jóllaksz vele te is meg az öreg macska is.

Megsütötte a tyúkanyó a nagy-nagy kalácsot, odaadta a kiscsibének, s figyelmeztette: ne felejtse el, hogy a fele az öreg macskáé!

Hanem a kalács olyan nagyon ízlett a kiscsibének, hogy bizony nagy mohón az egészet felfalta.

Akkor aztán szaladt az anyjához:

– Mit tegyek, most, jó anyám? Mind megettem a kalácsot!

– Ej, te falánk jószág! – pirongatta meg tyúkanyó.

– Talán el is feledkezett a macska a kalácsomról – reménykedett a kiscsibe.

– Talán el se jön érte, talán nem is tudja, hol lakunk. Hanem alighogy ezt kimondta, már ott is termett a macska.

– Jaj, nekem, szegény fejemnek…Most mi lesz? – sírt-rítt félelmében a kiscsibe.

– Gyere csak utánam – mondta neki tyúkanyó, s beszaladt a szomszéd konyhájába. A kiscsibe meg utána. A konyhában körülnéztek alkalmas búvóhely után, megláttak egy jókora agyagköcsögöt, s hamar belebújtak.

Látta az öreg macska, amint tyúkanyó és a kiscsibe elszaladt, s ugyancsak megmérgesedett.

– Hol van a fele kalácsom? – kiáltotta.

– Nyomban megeszlek, adta falánk csibéje, de még az anyádat is!

Azzal beszaladt a konyhába a szökevények után. De akármerre nézett, nyomukat se látta.

“Pedig itt kell lenniük – gondolta magában.

– Hiszen láttam, amikor beszaladtak. Márpedig itt nincs más ajtó, csak ez az egy. Előbb-utóbb majd csak előbújnak rejtekhelyükről.” Így aztán leült a küszöbre, és várt-várt türelmesen. A köcsög belsejében csak úgy reszketett a kiscsibe meg a tyúk, olyan nagyon féltek.

Hanem ahogy teltek-múltak a percek, a kiscsibe lassan visszanyerte a bátorságát, s nyugtalanul izegni-mozogni kezdett.

Suttogva odaszólt az anyjának: – Tüsszentenék, édesanyám!

– De bizony nem tüsszentesz! – válaszolta mérgesen tyúkanyó.

– Meghallja az öreg macska, és belenéz a köcsögbe.

Eltelt egy perc, kettő – hát a kiscsibe megint megszólalt suttogva:

– Igencsak tüsszentenék, édesanyám! – Azt a mindenségét! Mondom, hogy nem tüsszentesz!

– mordult rá az anyja. Eltelt négy perc, eltelt öt perc – de a kiscsibe egyre keservesebben sóhajtozott: – Édesanyám, most már nagyon-nagyon tüsszentenék! Erre az édesanyja is elveszítette türelmét.

És így szólt: – Tüsszents hát, de halkan!

A kiscsibe azonban akkorát tüsszentett, hogy a köcsög egyszeriben szétrepedt, s tyúkanyó meg a kiscsibe ott kuksoltak a sok cserép között. Szerencséjükre az öreg macska azt hitte, hogy az ég dörög, és ijedtében elszaladt. Így aztán a tyúkanyó épségben-egészségben kitotyogott a konyhából, a kiscsibe meg nagy peckesen ott billegett a nyomában.

Húsvéti SMS jókívánságok
Húsvéti versek, rövidek
Húsvéti képek
Húsvéti színezők, kifestők